درباره ما

سال ۱۳۸۳ شروع کردیم…. جمعی از بچه های هنری فعال در رادیو تلویزیون تئاتر سینما و حتی عکاسی و نقاشی به حرکت آهسته و پیوسته باور داشتیم و ….داریم.

از به هم پیوستن هنر صنعت و تجربه و ارتباطات دوستانه ترنج آبی شکل گرفت و در ادامه…. مبلغ هنر و خلاقیت و تولیدات و خدمات شما هستیم.

امید که با هم کاری کنیم زمین جای بهتری برای زندگی باشد.

مدیران ترنج آبی

امیر زنده دلان

فاطمه زنده دلان

رضا ناصح

فائزه مصطفی لو